Wyświetlacze LED, Telebimy, Taśmy LED, Świetlówki LED.

Dzięki współpracy z naszymi klientami wiemy, że zarówno nasze urządzenia ( telebimy, wyświetlacze, panele) oparte na technologii LED ( LIGHT EMITTING DIODE) jak i nasze rozwiązania im proponowane doskonale sprawdzają się w reklamie zewnętrznej jak
i wewnętrznej.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo: wyświetlacze tekstowo graficzne, taśmy led, telebimy a także wynajem telebimów na imprezy, kampanie na telebimach na podkarpaciu jak i w całej Polsce.


Wyświetlacze LED
Posiadają możliwość wyświetlania tekstu oraz prostej grafiki. Wbudowana pamięć, oznacza to że jednostka PC, komputer potrzebna tylko do zmiany treści. Szeroki wybór wielkości wyświetlacza pozwala klientowi dobrać odpowiedni rozmiar dla siebie. Prosta obsługa pozwala na szybkie i sprawne zaprogramowanie. Dynamicznie zmieniająca sie treść wyświetlaczu LED stanowi bardzo dobrą reklamę, przyciąga to wzrok klienta i tym samym zmusza do przeczytania treści. Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne pozwala na montaż wyświetlaczy LED w kżdym miejscu.


Krzyże apteczne
Atrakcyjna reklama podnosi prestiż i zwiększa sprzedaż. Dwustronny wyświetlacz ledowy w kształcie krzyża stanowi doskonałe narzędzie do oznakowania i reklamowania obiektów medycznych takich jak apteka, przychodnia lub szpital. Umożliwia wyświetlanie logo, informacji, grafiki, dowolnych animacji graficznych, tekstowych oraz czasu, daty i temperatury. Niezwykła jasność diód led, gwarantuje ich doskonałą widoczność zarówno w śnieżny wieczór jak i słoneczny dzień. Ich nadzwyczajna wydajność sprawia że nie muszą Państwo martwić się o koszty enrgii - wyświetlacze LED są urządeniami energooszczędnymi.
Co wyróżnia krzyże apteczne od wyświetlaczy ? Dla aptek lub instytucji medycznych jest to wyróżnienie wśród innych reklam, zielony kolor diód utożsamia się z rynkiem medyczno - farmaceutycznym, dodatkowo kształt krzyża zawsze kojarzy się ludzim z miejscem gdzie mogą znaleźć punkt medyczny.

Taśmy LED
Są najczęściej wykorzystywane podczasprodukcji kasetonów reklamowych, wenątrz salonów gościnnych, do podświetleń sufitów, ścian, wszelkiego rodzaju półek, pod szafki kuchenne, aby zapewnić równomierne światło, które jest idealnym rozwiązaniem dla średniego oświetlenia lub oświetlenia efektywnego.
Zasilacze do pasków LED dobiera się o odpowiednich parametrach np. jeśli pasek LED o długości 1m ma moc max. 7,2W to zasilacz 30W może bezpiecznie zasilić do 5m. Do większych długości należy dobrać mocniejszy zasilacz.

Świetlówki LED
W ostatnich latach, technologia diody LED uległa poprawie. Diody LED emitujące światło o większej mocy, możliwe jest zatem zastąpienie tradycyjnej "neonówki" świetlówkami z diodami LED. Tradycyjne zastosowanie śweitlówek LED to przede wszsytkim, oświetlenie biur, hale,korytarze, hotele itp. Duża jasność świecenia, oszczędność energii oraz bardzo duża żywotność ponad 50 000 tys. godzin wypiera tradycyjne świetlówki neonowe.


LED displays, telebims, LED bands, LED fluorescent lamps.

Thanks to our cooperation with clients we are know that our machines (telebimes, displays, panels) based on LED technology (LIGHT EMITTING DIODE) and our solutions proposed to Clients perfectly work with external and internal advertising.
Our offer includes: text and graphic displays, LED bands, telebimes, telebimes rental for events, advertising campaigns in Subcarpathian voivodeship and all over the territory of Poland.

LED displays
They are able to project text and simple graphic.Built-in memory means that an individual PC, the computer is only needed to change the content. Wide range of display size allows the customer to choose the right size. Simple operation allow fast and efficient programming. Dynamically changing content of the LED display is a very good advertisement, attracting a customer vision and thus forcing them to read the content. The exterior and interior use allows installation of LED displays in every place.


Pharmacy’s cross
Attractive advertising boosts prestige and increases sales. Duplex LED display in the shape of a cross is an excellent tool for labeling and advertising medical facilities such as pharmacy, clinic or hospital. It enables you to display logos, information, graphics, optional graphic animations, text animations, and the time, date and temperature. Exceptional brightness of LEDs guarantees a fantastic view even during snowy evening and sunny day. Their extraordinary performance makes you do not have to worry about the cost of heat energy - LED displays are energy efficient.
What differs pharmacy’s crosses and the displays? For pharmacies and medical institutions it is a distinction among the other ads, green color of LEDs is identified with the medical market - pharmaceutical industries, in addition to that, the shape of the cross is always associated by people with a place where they can find a medical institution.

LED bands
They are most commonly used in the production of advertising panels inside the guest stores, for illumination of ceilings, walls, all kinds of shelves, under kitchen cabinets to ensure even light that is ideal for medium-light or effective lightening.
Power supplies for LED strips are selected with appropriate parameters, eg, if LED strip with a length of 1 m has the power to maximum of 7.2 W, the 30W power supply can safely drive up to 5m. Greater system power supply should be chosen for longer length.

LED fluorescent lamps
In recent years, LED technology has improved. LEDs emit light of a higher power, it is therefore possible to replace the traditional "neon" lamps with LEDs. Traditional use of LED fluorescent lamps is mainly need while lighting offices, halls, corridors, hotels, etc. High brightness, energy saving and very long lifetime over 50 000 thousand hours displaces traditional neon lamps.