Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy MG Plaza s.c. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej”

Okres realizacji projektu: 03.08.2020 – 11.12.2020

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy MG Plaza s.c. W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:

1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: – oferty produktowej i usługowej, – modelu biznesowego, – technologii, – struktury organizacyjnej, – procesów komunikacji, – strategii marketingowej, – zdefiniowania i charakterystyki klientów, – zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, – zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.

2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,

3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa,

4. Analiza potencjału rynkowego

W trakcie przeprowadzania audytu stosowane będą różnorodne techniki kreatywne
i warsztaty, mające na celu zwiększenie świadomości wzorniczej w przedsiębiorstwie. Audyt wzorniczy zakończy się opracowaniem Raportu z audytu w formie tzw. STRATEGII WZORNICZEJ.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest analiza i ocena działalności Wnioskodawcy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Realizacja tego zamierzenia pozwoli przeanalizować aktualny stan przedsiębiorstwa, zweryfikować stopień gotowości do wdrożenia i zarządzania wzornictwem oraz kompleksowo przygotuje Wnioskodawcę do utworzenia nowych i ulepszenia już istniejących rozwiązań wzorniczych. Postawiony cel jest długookresowy, ponieważ opracowany w wyniku audytu raport, będzie swoistym wyznacznikiem w dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Oczekiwane efekty projektu to:

1) trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy,

2) zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy,

3) wzrost sprzedaży nowych/udoskonalonych produktów i usług,

4) zwiększenie przychodów firmy,

5) pozyskanie nowych klientów,

6) zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy.

Wartość projektu: 73 677,00

Wkład Funduszy Europejskich: 50 915,00

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy MG Plaza s.c. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0101/19-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap